ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το υποσύστημα ARMONIA/Γενική Λογιστική αποτελεί τον βασικό αποδέκτη όλων των λογιστικών κινήσεων και απεικονίσεων όλων των υπολοίπων υποσυστημάτων.

Το σύστημα υποστηρίζει μεταβλητές λογιστικές περιόδους, πολλαπλά νομίσματα, πολλαπλές εταιρείες και υποκαταστήματα, την τήρηση και παρακολούθηση κέντρων κόστους και εκμετάλλευσης, την παρακολούθηση έργων καθώς και πολλαπλές μορφές Λογιστικών Σχεδίων.

Το υποσύστημα ARMONIA/Γενική Λογιστική:

 • Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ΚΒΣ και του ΕΓΛΣ, όπως επίσης και ξένα λογιστικά συστήματα.
 • Παρέχει ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων που αυτοματοποΙούν καθημερίνές και περιοδικές εργασίες όπως καταστάσεις ΦΠΑ, αυτοματοποιημένους κανόνες κατανομής Κ.Κ. κλπ.
 • Επιτρέπει την πολυδιάσταση παρακολούθηση των οικονομιών της κάθε εταιρείας, παρέχοντας ουσιαστική εξωλογιστική πληροφόρηση στην Διοίκηση.

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το υποσύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις του ΚΒΣ για παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

Το υποσύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με on-line/real time σύνδεση με την Γενική Λογιστική και ενημερώνεται αυτόματα χωρίς την παρέμβαση από χρήστη.

 • Επιτρέπει πολλαπλές ανακατανομές εαν αυτό κριθεί απαραίτητο και μπορεί να αναλύσει τα οικονομικά στοιχεία της Γενικής Λογιστικής πέραν του επιπέδου των Λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου και από το επίπεδο των Κέντρων Κόστους και Εκμετάλλευσης.
 • Αντλεί και επεξεργάζεται δεδομένα τόσο από την Γενική Λογιστική όσο και από τα υποσυστήματα Διαχείρισης Παραγωγής, Αποθεμάτων και Πωλήσεων κάνοντας χρήση προδιαγεγραμμένων κανόνων συμπεριφοράς της κάθε κίνησης.
 • Προσφέρει μια πληθώρα στοιχείων τόσο για την Διοικητική πληροφόρηση όσο και τη φορολογκή προσδιορίζοντας ακόμα και το τελικό κόστος προιόντων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το υποσύστημα ARMONIA/Γενική Λογιστική μέσω του υποσυστήματος Προυπολογισμού υποστηρίζει λειτουργίες για την καταχώρηση εκδόσεων Προϋπολογισμού, κλειδιών μερισμού, κανόνων επανυπολογισμού και αξιών Προυπολογισμου. Οι αξίες Προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκρίσεις τόσο σε αναζητήσεις (queries) ή εκτυπώσεις (reports).

Το υποσύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση και σε άλλα επίπεδα, όπως κέντρα κόστους, έργα, κλπ., καθώς επίσης επιτρέπει τη στοχοθέτηση προιόντων και πωλήσεων

Οι βασικές διαδικασίες που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

 • Διαχείριση Εκδόσεων Προϋπολογισμού
 • Διαχείριση Περιοδικής Κατανομής
 • Διαχείριση Κανόνων Επανυπολογισμού
 • Διαχείριση Προϋπολογισμού Έτους
 • Διαχείριση Προϋπολογισμού Περιόδου

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το προιόν ARMONIA/Γενική Λογιστική μέσω του υποσυστήματος Ταμειακού Προυπολογισμού υποστηρίζει τις εξής διαδικασίες:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Υποστηρίζει τη χειροκίνητη καταχώρηση Χρηματικών ροών, οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε αναλύσεις και αναφορές. Η διαδικασία χρησιμεύει για την διαχείριση ροών και υπολοίπων, που δεν μπορούν να ανακτηθούν από άλλα υποσυστήματα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

Αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων από τα υποσυστήματα Πληρωμών, Αγορών, Πωλήσεων και από χειροκίνητες εγγραφές, οι οποίες καταχωρούνται απευθείας στο υποσύστημα Ανάλυσης Χρηματικών Ροών. Είναι εφικτή τόσο η καταχώρηση όσο και η μεταβολή των αναλύσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

Αποσκοπεί στην ανάλυση Χρηματικών ροών. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση μπορούν να χρησιμεύσουν στη λήψη αποφάσεων για μια εταιρεία ή για μια ομάδα εταιρειών. Επίσης χρησιμεύουν στην διαχείριση ρίσκου από συναλλαγματικές συναλλαγές. Όλες οι αναφορές μπορούν να παρουσιαστούν με λετπομέρεια ή συγκεκτρωτικά με ανάλυση χρονικών διαστημάτων και πηγών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το υποσύστημα έκδοσης Ισολογισμού επιτρέπει στον τελικό χρήστη να δημιουργήσει με παραμετρικό τρόπο τη μορφή ισολογισμού (προηγούμενες χρήσεις, επίπεδα συνόλων, κλπ) καθώς και να δηλώσει τον τρόπο που θα αντλεί δεδομένα από τους λογαρισμούς της Γενικής Λογιστικής. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της μηνιαίας καθώς και της ετήσιας αυτόματης έκδοσης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το σύστημα επιτρέπει την ενοποίηση αποτελεσμάτων εταιρειών που έχουν παραμετροποιηθεί είτε στο ARMONIA είτε προέρχονται από άλλα συστήματα. Το σύστημα βασίζεται σε ιεραρχική απεικόνιση, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορέι να ενοποιεί οποιοδήποτε σύνολο εταιρειών επιθυμεί για την κάλυψη των διαχειριστικών του αναγκών.

Το σύστημα μπορεί να απεικονίσει την οποιαδήποτε σχέση μεταξύ λογιστικών σχεδίων, είτε ένας λογαριασμός διαμοιράζεται σε πολλούς λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας που συλλέγει είτε πολλοί λογαριασμοί ενοποιούνται σε ένα και μόνο λογαριασμό. Επίσης, είναι δυνατή η διαχείριση κανόνων απαλοιφής εγγραφών, οπότε και γίνεται δυνατή η διπλή απεικόνιση συγκεκριμένων εγγραφών, που δημιουργούνται από ενδο-εταιρικές συναλλαγές.