ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η γνώση του κόστους είναι σημαντική για την επιτυχία μιας Επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για τον μερισμό του κόστους στα προιόντα. Το υποσύστημα ARMONIA/ Κοστολόγηση Παραγωγής επιτυγχάνει και τα δύο παρέχοντας:

 • Υποστήριξη της Αυτόνομης Λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής ως την πλέον δημοφιλή που επικράτησε στην Ελληνική Αγορά. Επίσης δυνατότητα υποστήριξης και της Συλλειτουργίας μετά από ειδική μελέτη κατά πελάτη μας.
 • Αποτίμηση αποθεμάτων κατ’ είδος σύμφωνη με Κ.Β.Σ με την Μέθοδο του Μέσου Σταθμικού κόστους μηνός ή τριμήνου.
 • Υποστήριξη της ανάλυσης του κόστους πωληθέντων σε μέρη ανάλογα με το κόστος Αγορών και των Ειδικών Εξόδων Αγορών.
 • Υποστήριξη Μηνιαίων ή Τριμηνιαίων βραχύχρονων Αποτελεσμάτων (Κοστολογική περίοδος) σύμφωνη με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και μόνο από τις κινήσεις του μηνός ή του τριμήνου. (Σύμφωνη με γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ).
 • Πλήρης εφαρμογή της εσωλογιστικής κοστολόγησης μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής με εγγραφές στην Ομάδα 9, συγκεντρωτικά κατά κατηγορία και ομάδα ειδών και κατά κέντρο κόστους, για οικονομία στο πλήθος των εγγραφών. Επίσης, δυνατότητα μαζικής ακύρωσης εγγραφών (Αντιλογισμού).
 • Αυτόματες εγγραφές κλεισίματος Λογ/σμών Αναλυτικής Λογιστικής και συσσώρευση του αποτελέσματος στον 98.99.
 • Αυτόματες εγγραφές προσαρμογής των μενόντων αποθεμάτων κατά αποθήκη στο Μέσο σταθμικό του είδους.(Διαφορές καταλογισμού στον 97).
 • Φυσική Απογραφή κατά αποθηκευτικό χώρο και εγγραφές ελλειμμάτων, πλεονασμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δελτία Εσωτερικής διακίνησης

Υποστήριξη του Δελτίου Εσωτερικής Διακίνησης για :

 • Εξαγωγή Α’ υλών προς τον «Εν Κατεργασία χώρο»
 • Επαναφορά Α’ υλών στην Αποθήκη Α’ υλών
 • Παραγωγή Προιόντων και Υποπροιόντων.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

Υποστήριξη Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνων με Κ.Β.Σ με Προϊόντα, Υποπροιόντα, Αναλισκόμενες Α’ ύλες, και φύρα. Επίσης, υποστηρίζουν διαδρομές παραγωγής (Routing Steps), που αποτελούνται από κέντρα κόστους, που ορίζει ο χρήστης, και προβλέπουν και Συντελεστή δυσχέρειας κατά κέντρο κόστους και είδος. Επιπρόσθετα προβλέπεται και φύρα συνολικής διαδρομής.

Ο «Εν κατεργασία χώρος» και οι Συντελεστές Προσαρμογής

Με τη χρήση της «Εν κατεργασία» Αποθήκης και της φυσικής απογραφής στο τέλος της κοστολογικής περιόδου επιτυγχάνεται κατ’ αρχήν η ανεύρεση της πραγματικής Βιομηχανικής φύρας ποσοτικά.

Με τους συντελεστές προσαρμογής των θεωρητικών αναλώσεων στις πραγματικές επιτυγχάνεται ο επιμερισμός του κόστους της πραγματικής βιομηχανικής φύρας στα έτοιμα προϊόντα που παρήχθησαν από την εν λόγω Α ύλη, αν παρήχθησαν περισσότερα του ενός Έτοιμα προϊόντα από αυτήν την Α’ ύλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

Προληπτικός έλεγχος (Audit Report). Πριν την έναρξη των διαδικασιών αποτίμησης το Report αυτό ελέγχει και τυπώνει τις ποσότητες και τις Αξίες του αρχικού αποθέματος και των αγορών της περιόδου, και βρίσκει για ποίες ποσότητες δεν υπάρχουν αντίστοιχες αξίες, για να κάνει ο χρήστης τις απαραίτητες διορθώσεις.

ΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1ο Run της αποτίμησης για την ανεύρεση του κόστους αναλώσεων των υλικών συσκευασίας που αναλώνονται εκτός Τεχνικών Προδιαγραφών, και καταλογισμού του στα διάφορα κέντρα κόστους (92.χχ).

Προετοιμασία (Setup) των Εγγραφών κόστους αναλώσεων υλικών συσκευασίας στην Αποθήκη και στην Αναλυτική Λογιστική, την 1η μόνο φορά στην 1η περίοδο. Στις επόμενες περιόδους η διαδικασία αυτή των εγγραφών γίνεται αυτόματα.

ΚΥΡΙΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Επιμερισμός δαπανών βοηθητικών κέντρων παραγωγής στα Κύρια κέντρα με βάση την αναλογία των δαπανών των κυρίων κέντρων η με βάση τις εργατοώρες που αναλώθηκαν στα κύρια κέντρα.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

2ο Run της αποτίμησης για τα υπόλοιπα είδη, με υποστήριξη της κατά φάση κοστολόγησης, και με μεταφορά του κόστους των ημιετοίμων από τον 93 στον 94 με εγγραφές στην Αναλυτική Λογιστική ως ορίζει το Ε.Γ.Λ.Σ

Σε κάθε Run της αποτίμησης παρέχονται βοηθητικά Reports του κόστους κατ’ είδος και του κόστους κατά κέντρο κόστους και κατ’ είδος, παρέχοντας έτσι σημαντική βοήθεια στους Λογιστές – Κοστολόγους.

Το κάθε Run της αποτίμησης είναι ανεξάρτητο από τη διαδικασία δημιουργίας εγγραφών στην Αποθήκη και την Αναλυτική Λογιστική, παρέχοντας έτσι το δικαίωμα στο χρήστη να το εκτελέσει όσες φορές θέλει.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 • Εκτύπωση θεωρημένου βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών (Κ.Β.Σ)
 • Ενοποιημένο βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών – Παραγωγής Κοστολογίου σύμφωνο με τον Κ.Β.Σ. Δείχνει τις πραγματικές ποσότητες παραγωγής – Αναλώσεων και τις συγκρίνει με τις Θεωρητικές. Υπολογίζει τις αποκλίσεις, και καταγράφει την σύγκριση της Θεωρητικής φύρας με την πραγματική. Παρουσιάζει το κόστος παραγωγής και τη σύνθεσή του σε Α’ ύλες, Άμεση Εργασία και Γ.Β.Ε με ποσότητες και κόστος. Επίσης, παρουσιάζει και το κόστος παραγωγής Υποπροιόντων αφαιρετικά από το κόστος παραγωγής, ως επίσης και την ποσοστιαία συμμετοχή των 3 στοιχείων του κόστους μέσα στο κόστος παραγωγής του κάθε είδους.
 • Ενοποιημένη καρτέλα Αποθήκης – Αναλυτικής Λογιστικής, σύμφωνη με τα πρότυπα του ΕΣΥΛ. (Παρέχονται και διαφορετικές μορφές εκτύπωσης)
 • Κατάσταση Βιβλίου Αποθήκης – Αναλυτικής Λογιστικής (Αρθρ. 24 Κ.Β.Σ ) (Θεωρημένο Ισοζύγιο ειδών).
 • Θεωρημένη Φυσική Απογραφή ποσοτικά και κοστολογικά (Κόστος Μενόντων).