ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ – ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το υποσύστημα ARMONIA/Πληρωτέοι Λογαριασμοί καλύπτει τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και έλεγχο όλων των προμηθευτών της κάθε εταιρείας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση όλων των τιμολογίων, των πληρωμών καθώς και του ταμειακού προγραμματισμού.

Το υποσύστημα συλλειτουργεί με τα υποσυστήματα Διαχείριση Προμηθειών, Διαχείρισης Αποθεμάτων, και Γενικής Λογιστικής, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι κάτοχος της οποιαδήποτε απαραίτητης πληροφορίας, όποτε τη χρειαστεί.

Οι προμηθευτές είναι δυνατόν να παρακολουθούνται τόσο στο νόμισμα βιβλίων όσο και σε ξένα νόμισμα.

Το σύστημα υποστηρίζει την παρακολούθηση των τιμολογίων βάσει της αρχής των Open Items, έτσι ώστε να τοποθετεί την κάθε υποχρέωση βάσει χρονολογικής σειράς και ανοικτών υπολοίπων, ή άλλου συνδυασμού που θα επιλέξει η κάθε εταιρεία.

Οι πληρωμές προμηθευτών μπορούν να πραγματοποιηθούν με πολλαπλούς τρόπους σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας, η οποία αποτυπώνεται στο σύστημα με την κατάλληλη παραμετροποίηση.

Ο χρήστης μπορεί επί παραδείγματι να επιλέξει είτε τη μαζική πληρωμή βάσει οριζόμενων κριτηρίων, είτε την ατομική εκδίδοντας εταιρικές επιταγές ή κάνοντας χρήση της μετακύλισης των επιταγών των πελατών προς προμηθευτές μέσα από το κύκλωμα της Διαχείρισης Αξιόγραφων. Πέραν των επιταγών το σύστημα υποστηρίζει τον οποιοδήποτε τρόπο πληρωμών, αφού ο κάθε τρόπος ορίζεται παραμετρικά στο σύστημα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το υποσύστημα ARMONIA/Εισπρακτέοι Λογαριασμοί είναι ένα από τα πλέον βασικότερα και ουσιαστικότερα υποσυστήματα αφού παρακολουθεί τον βασικό πόρο εσόδων της κάθε εταιρείας, ήτοι τους πελάτες της.

Επίσης το υποσύστημα των πελατών, παρακολουθεί και οργανώνει την πιστοδοτική πολιτική της εταιρείας, δεδομένου ότι παρέχει μια πληθώρα ενεργών δεδομένων που είναι δυνατόν να δρομολογήσουν ενέργειες αυτόματα από το σύστημα.

Το υποσύστημα επικοινωνεί αδιαφανώς με το υποσύστημα Παραγγελιών πελατών, Τιμολόγησης, Γενικής Λογιστικής και Αξιόγραφων και έχει την δυνατότητα παρουσίασης πληροφόρησης ώστε να επιτρέπει στο χρήστη τη συνολική αξιολόγηση του πελάτη είτε σε περιοδικούς ελέγχους είτε σε ad hoc επαφές για παρακολούθηση πωλήσεων και υπολοίπων,

Και αυτό το υποσύστημα βασίζεται στην αρχή των Open Items και επιτρέπει την διαχείριση όλων των παραστατικών του πελάτη με πολλαπλούς τρόπους, επιτρέποντας την αντιστοίχηση πληρωμών είτε αυτόματα είτε κατ’ επιλογήν του χρήστη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Το υποσύστημα ARMONIA/Αξιόγραφα, επιτρέπει στην εταιρεία την παρακολούθηση κάθε μορφής αξιόγραφου βάσει του οποίου μπορεί να γίνει εμπορική πράξη.

Ενοποιεί διαχειριστικά τόσο τα αξιόγραφα πληρωτέα όσο και τα αξιόγραφα εισπρακτέα, και παρακολουθεί αναλυτικά και ιστορικά όλες τις κινήσεις και μεταβολές που λαμβάνουν εις την τελική αποπληρωμή τους από την Τράπεζα.

Το σύστημα επιτρέπει την μετακύλιση αξιόγραφων, την αντικατάσταση όπως επίσης επιτρέπει στο χρήστη παραμετρικά να ορίσει τη διαχειριστική ροή που θέλει να παρακολουθεί.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το υποσύστημα ARMONIA/Τιμολόγηση, συνεργάζεται άμεσα με τα υποσυστήματα Διαχείρισης Παραγγελιών, Διαχείρισης Αποθεμάτων, καθώς και τα οικονομικά υποσυστήματα, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα της ανεξάρτητης λειτουργίας, από το χώρο των αποθηκών και λογιστηρίου.

Το υποσύστημα ARMONIA/Τιμολόγηση, διαδικαστικά είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ενεργειών που προσδιορίζονται από τη λογική και τεχνική ‘Voucher Synthesis’ η οποία επιτρέπει τον παραμετρικό προσδιορισμό όλων των βημάτων μέχρι την έκδοση του τελικού τιμολογίου είτε αυτό είναι μέρος μιας πλήρους διαδικασίας, ή ένα και μόνο βήμα με έκδοση τιμολογίου στον ‘πάγκο’ κατευθείαν από τον πελάτη.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

  • Τα πιστωτικά τιμολόγια δημιουργούνται χειροκίνητα ή αυτόματα όταν καταγράφονται οι επιστροφές πελατών
  • Απαιτούνται εγκρίσεις πριν δημιουργηθούν αυτόματα πιστωτικά τιμολόγια
  • Είναι δυνατή η έκδοση συγκεντρωτικών τιμολογίων για ένα συγκεκριμένο πελάτη και για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Η ενημέρωση της Λογιστικής είναι αυτοματοποιημένη
  • Η διαχείριση των χρεωστικών τιμολογίων πελατών βασίζεται σε παραδοθείσες παραγγελίες και ακολουθεί τις διαδικασίες παραγγελιοληψίας.
  • Προκαθορισμένα μηνύματα EDI/XML επιτρέπουν την αποστολή των τιμολογίων ηλεκτρονικά.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

  • Υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα για την αντιστοίχιση ποσών τιμολογίων στις τιμές των εντολών αγοράς
  • Τα τιμολόγια μπορούν να δημιουργηθούν και να ενημερώσουν την Λογιστική χειροκίνητα, με ή χωρίς αναφορά σε παραγγελία.
  • Παρέχεται δυνατότητα εντοπισμού αποκλίσεων τιμών και ενημέρωσης των ισχυουσών τιμών προμηθευόμενων ειδών.
  • Προκαθορισμένα μηνύματα EDI/XML επιτρέπουν την παραλαβή των τιμολογίων ηλεκτρονικά.