ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το υποσύστημα Διαχείριση Προσωπικού αποτελεί τη βάση του συστήματος ARMONIA / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ μέσα από το οποίο αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση αυτής. Απευθύνεται σε όλο το φάσμα των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολεί.

Στη βασική οθόνη καταχώρισης στοιχείων των εργαζομένων αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται η επιχείρηση για την έκδοση της μισθοδοσίας αλλά και για στατιστικούς λόγους.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενδεικτικά ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά :

 • Αυτόματη επιλογή κωδικού εργαζομένου ή καταχώριση οποιουδήποτε κωδικού εργαζομένου επιλογής του χρήστη.
 • Πλήρης στοιχεία διεύθυνσης / δημοτολογίου/ ταυτότητας.
 • Στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου (π.χ έγγαμος, αριθμός – όνομα παιδιών, ανήλικο ή όχι ).
 • Στοιχεία που αφορούν τις γνώσεις / ξένες γλώσσες/ σεμινάρια, που έχει παρακολουθήσει ο   εργαζόμενος, το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο ανήκει, καθώς και τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος μέσα στην εταιρεία (οργανόγραμμα).
 • Για όλες τις παραπάνω πληροφορίες υπάρχει πλήρης ιστορικότητα μεταβολών, με ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε μεταβολής.

Στοιχεία συζύγου / τρόπος πληρωμής

 • Καταχώριση στοιχείων που αφορούν ΙΚΑ-Α.Π.Δ / Επιθεώρησης Εργασίας
 • Καταχώριση τακτικών προκαταβολών είτε σε σταθερό ποσό π.χ 300 EURO είτε ποσοστιαία π.χ 30% του μισθού του εργαζομένου
 • Επιλογή τρόπου πληρωμής είτε μετρητά, είτε κατάθεση σε λογαριασμό τράπεζας (υποστηρίζει τις περισσότερες μεγάλες τράπεζες π.χ ΕΘΝΙΚΗ, ΠΙΣΤΕΩΣ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ κλπ), είτε έκδοση επιταγών.
 • Κέντρο κόστους στο οποίο ανήκει ο εργαζόμενος.

Μισθολογικά στοιχεία

Εδώ καταχωρούνται τα μισθολογικά στοιχεία προκειμένου να εξαχθεί ο τελικός μισθός του εργαζομένου.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

 • Σύμβαση εργασίας στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος εάν υπάρχει.
 • Ειδικότητα εργαζομένου
 • Προϋπηρεσία του εργαζομένου σε άλλη εταιρεία σε έτη / μήνες και ημέρες.
 • Πολυετεία       του εργαζομένου στην εταιρεία σε έτη.
 • Το κλιμάκιο του εργαζόμένου.
 • Ο μικτός μισθός του εργαζομένου στην       περίπτωση όπου δεν έχουμε ανάλυση σύμβασης (Σ.Σ.Ε) ή το μικτό ποσό πέραν της σύμβασης (Σ.Σ.Ε) που έχει συμφωνηθεί με τον εργοδότη.

Τέλος στη διαχείριση προσωπικού διαθέτουμε πλήθος εκτυπώσεων για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που βοηθούν στη σωστότερη και αμεσότερη λήψη των αποφάσεων.