ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το υποσύστημα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ αποτελεί το κύριο κορμό του συστήματος ARMONIA / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ. Είναι ένα πλήρως παραμετρικό σύστημα, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα όχι μόνο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες τις επιχείρηση σας αλλά και στις εκάστοτε αλλαγές της νομοθεσίας.
Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαχείριση προσωπικού. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει είτε σε συνεργασία με το ERP ARMONIA χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες αυτού (π.χ Αυτόματη ενημέρωση Λογιστικού Άρθρου) είτε   αυτόνομα. Το υποσύστημα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες το Μισθολόγιο και τη Μισθοδοσία.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Εδώ βρίσκονται όλα τα παραμετρικά αρχεία της Μισθοδοσίας. Εδώ καθορίζονται από το χρήστη όλες οι συμβάσεις , τα επιδόματα , οι μεταβολές των εργαζομένων (π.χ πρόσθεση παιδιού, αύξηση μισθού, οικογενειακή κατάσταση, υπηρεσιακή μεταβολή κλπ.) καθώς και ο τελικός μισθός του εργαζομένου.

Ενδεικτικά ορίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της συλλογικής σύμβασης εργασίας:

 • Εδώ ορίζονται εύκολα και φιλικά προς το χρήστη, πάσης φύσεως συλλογικές συμβάσεις (Σ.Σ.Ε). Υπάρχει η δυνατότητα αν θέλουμε να μην παρακολουθούνται Σ.Σ.Ε (αφορά κυρίως μικρές επιχειρήσεις).
 • Πλήρης παραμετροποίηση Δ. Χριστουγέννων, Δ. Πάσχα, και Επίδομα Αδείας.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 • Εδώ ο χρήστης ορίζει από μία και μόνη οθόνη τα πάσης φύσεως επιδόματα (είτε μισθολογίου είτε μισθοδοσίας)

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

Μισθολογίου

Επιδόματα βασικού μισθού, τριετίας, προϊστάμενου, τέκνων, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κλπ.

Μισθοδοσίας

Πριμ Πωλήσεων, bonus, επίδομα ισολογισμού, υπερωρίες, νυκτερινά.

Για όλα τα παραπάνω επιδόματα υπάρχουν ένα πλήθος από χαρακτηριστικά και κριτήρια που μπορούν να συνδυαστούν ανά περίπτωση.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Αν έχουν ασφαλιστικές κρατήσεις ή όχι
 • Αν φορολογούνται ή όχι και αν ναι τότε αν φορολογούνται βάση κλίμακας, εφάπαξ ή με κάποιο ποσοστό π.χ 20%.
 • Ποιοι δικαιούνται να πάρουν ένα επίδομα π.χ έγγαμοι, προϊστάμενοι λογιστηρίου κλπ.

Τέλος ενδεικτικά αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του μισθολογίου.

 • Πλήρης ιστορικότητα όλων των πληροφοριών από την ημερομηνία πρόσληψης των εργαζομένων.
 • Παρακολούθηση πάσης φύσεως συμβάσεων
 • Αυτόματη παρακολούθηση κλιμακίων και πολυετίας.
 • Αυτόματη αναπροσαρμογή του μισθολογίου από αλλαγή σύμβασης, κλιμακίου και πολυετίας
 • Δημιουργία και υπολογισμός αναδρομικών που προέρχονται από μεταβολή συμβάσεων, αλλαγή πλαφόν ή ποσοστών ταμείων , κλιμακίων, αναγνώριση προϋπηρεσίας,

Αύξηση μισθού, οικογενειακής κατάστασης κλπ.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Εδώ πλέον υπάρχουν όλες οι διαδικασίες για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας σε ομάδα ή σε συγκεκριμένο εργαζόμενο ή σε συνδυασμό με ορισμένα κριτήρια π.χ ανά εργάτες / υπάλληλοι, ανά υποκατάστημα, ανά σύμβαση κλπ.
 • Έκδοση τακτικής(πχ. ανά 15 ήμερο) και έκτακτης προκαταβολής.
 • Δημιουργία bonus-πριμ πωλήσεων με αναδρομική ισχύ και οποιοδήποτε τύπο φορολόγησης π.χ (20%, βάση κλίμακας, εφάπαξ).
 • Παρακολούθηση δανείων
 • Παρακολούθηση ασθενειών.
 • Έκδοση μισθοδοσίας διαμέσου τραπεζικού λογαριασμού και επιταγών.
 • Αυτόματη κράτηση υπέρ σωματείου.
 • Έκδοση ειδικών πληρωμών π.χ επίδομα ισολογισμού, μη ληφθείσα άδεια, Δώρα κλπ.
 • Πλήθος εκτυπώσεων με πολλά κριτήρια (φίλτρα) επιλογής π.χ ανά εργαζόμενο, ανά κατηγορία εργαζομένου, ανά σύμβαση κλπ. καθώς και δυνατότητα customized εκτυπώσεων π.χ βεβαιώσεις αποδοχών, φόρου, ασφαλιστικών ταμείων κλπ.
 • Αυτόματη ενημέρωση Λ. Εγγραφών.
 • Σύνδεση με σύστημα καρτών (time reporting)
 • Δημιουργία αρχείων για ασφαλιστικά ταμεία, εφορία.
 • Πλήρης ιστορικότητα όλων των στοιχείων της μισθοδοσίας.
 • Εύρεση (υπολογισμός) μισθού από μεικτά σε καθαρά και από καθαρά σε μεικτά.
 • Επιμερισμός της μισθοδοσίας ενός εργαζομένου σε πολλά κέντρα κόστους.