ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Μοντελοποίηση Παραγωγής
  • Τεχνικές Προδιαγραφές
  • Διαχείριση Εντολών Παραγωγής
  • Διαχείριση Παρτίδων – Συσκευασιών (PartTracking)
  • Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων Εργοστασίου (DataCollection)
  • Κύριος Προγραμματισμός Παραγωγής (MPS)
  • Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP)
  • Εξωλογιστική Κοστολόγηση (Managerial Accounting)
  • Αναφορές Απόδοσης Εργοστασίου (Business Intelligence)