Αναφορές Απόδοσης Εργοστασίου (Business Intelligence)

  • Τήρηση όλων των απαραίτητων Διαστάσεων BI (Dimension) με ελεύθερη επιλογή πεδίων ανά διάσταση από όλα τα διαθέσιμα πεδία του αντίστοιχου πίνακα της Βάσης Δεδομένων.
  • Τήρηση απεριόριστου αριθμού Mετρήσεων BI (Measures) είτε με ελεύθερη επιλογή από τα πεδία του αντίστοιχου πίνακα, είτε με χρήση υπολογισμών και business rulesπου ορίζονται από τον πελάτη, όπως για παράδειγμα για υπολογισμό KPI.
  • Δημιουργία διαδικασίας ETLγια την περιοδική φόρτωση των Διαστάσεων και των Mετρήσεων από τους πίνακες του ERP. Χρήση τεχνικών για έλεγχο και καθαρισμό δεδομένων καθώς και εφαρμογή customφίλτρων και κανόνων (business rules) κατά την διαδικασία ETL.
  • Κατασκευή πρακτικά απεριόριστων αναφορών από τον συνδυασμό Διαστάσεων και Μετρήσεων με ομαδοποίηση δεδομένων, pivot, χρονοσειρών, συγκρίσεων περιόδων και Διαστάσεων κτλ.