Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων (Data Collection)

  • Το σύστημα υποστηρίζει Συλλογή Δεδομένων από τους χώρους Παραλαβής, Παραγωγής και Αποθήκευσης. Τα δεδομένα Παραλαβής, Εσωτερικής Διακίνησης, Ανάλωσης, Παραγωγής, Σκάρτων, Ποιοτικού Ελέγχου, Χρόνων έναρξης και λήξης Εντολών Παραγωγής και οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή διαδικασίας που εκτελείται στο εργοστάσιο, συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο με χρήση απλών και φιλικών οθονών και τη χρήση barcode.
  • Οι οθόνες συλλογής δεδομένων σχεδιάζονται και προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας του Πελάτη, ενώ είναι εξαιρετικά εύκολες και φιλικές στη χρήση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανειδίκευτους χρήστες χωρίς γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται ενημερώνουν αυτόματα όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα του ERP, δηλαδή Διακινήσεις, Αποθήκες, Δελτία Παραγωγής/Ανάλωσης, Κοστολόγηση. Ο τρόπος και οι κανόνες ενημέρωσης (BusinessRules) είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι και προσαρμόσιμοι στις ανάγκες του Πελάτη.
  • Τα δεδομένα της συλλογής ενημερώνουν επίσης και το υποσύστημα Business Intelligence όπου γίνεται ανάλυση και επεξεργασία με σκοπό την έκδοση απεριόριστων στατιστικών αναφορών με βάση τις ανάγκες του Πελάτη.
  • Δίνεται η δυνατότητα χρήσης φορητών τερματικών για τις εξαγωγές από την αποθήκη (πωλήσεις, εσωτερικές διακινήσεις κτλ), καθώς και για την απογραφή των αποθηκών. Υποστηρίζεται ηλεκτρονική αποστολή των παραγγελιών προς την αποθήκη (σε Wireless PDA), εξαγωγή των ζητούμενων ποσοτήτων (picking list) με ηλεκτρονική σάρωση των ετικετών Lots των προϊόντων και αυτόματη ενημέρωση του Armonia ERPκαι εκτύπωση των απαραίτητων παραστατικών.