Χρονοπρογραμματισμός Πεπερασμένης Δυναμικότητας (Finite Scheduling)

  • Σε αντίθεση με το RCCP,όπου η δυναμικότητα θεωρείται απεριόριστη κατά τους υπολογισμούς, οπότε και υπολογίζονται υπερφορτώσεις των πόρων ανά χρονική περίοδο, στο Finite Scheduling θεωρεί πεπερασμένη την δυναμικότητα κάθε παραγωγικού πόρου. Η δυναμικότητα αυτή υπολογίζεται από τα Ημερολόγια διαθεσιμότητας των πόρων.
  • Με δεδομένη την δυναμικότητα κάθε πόρου σε κάθε χρονική περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη του χρόνους παραγωγής και την απαιτούμενη χρήση κάθε πόρου, όπως καταγράφεται στις διαδρομές παραγωγής, όλες οι ανοικτές εντολές φορτώνονται, με τη βοήθεια διαφόρων κριτηρίων και αλγορίθμων, στις μηχανές και τα κέντρα εργασίας, λαμβάνοντας υπ’όψιν τους περιορισμούς αλλά και τις εναλλακτικές δυνατότητες δρομολόγησης των εντολών στις διάφορες μηχανές / παραγωγικές μονάδες.
  • Ως αποτέλεσμα της διαδικασία FCS, ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τους πραγματικούς χρόνους έναρξης και λήξης κάθε παραγωγικής φάσης των εντολών παραγωγής και να υπολογίσει ρεαλιστικές ημερομηνίες παράδοσης όλων των τρεχόντων ανοικτών εντολών παραγωγής
  • Επίσης ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει πολλά διαφορετικά σενάρια φόρτισης των εντολών και να επιλέξει το καλύτερο με βάση πολλαπλά κριτήρια όπως η καλύτερη τήρηση των προθεσμιών παράδοσης, ο ελάχιστος χρόνος διέλευσης των εντολών από την παραγωγή, η ελαχιστοποίηση των χρόνων setup κτλ,
  • Τέλος μπορεί μα να διερευνήσει την επίδραση αλλαγών στη δυναμικότητα των παραγωγικών πόρων (πχ προσθήκη μιας μηχανής, χρήση υπερωρίας, χρήση επιπλέον βάρδιας κτλ) στην υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής.