Εξωλογιστική Κοστολόγηση (Managerial Accounting)

  • Δυνατότητα υπολογισμού του κόστους κάθε είδους ανά περίοδο (Τρίμηνο, Μήνας, Εβδομάδα) ή ανά Εντολή Παραγωγή ή Παρτίδα. Ο υπολογισμός για τα κόστη υλικών υπολογισμός γίνεται με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους (Μέσο Σταθμικό, Κυλιόμενο, FIFO, Standardκτλ). Ο υπολογισμός του κόστους εργατικών και ΓΒΕ γίνεται με χρήση ωριαίου ή μοναδιαίου κόστους (cost rate), για κάθε κέντρο κόστους από το οποίο διέρχεται το είδος κατά την παραγωγής του.
  • Καταχώρηση Πρότυπων Πινάκων Υλικών Κοστολόγησης. Οι ειδικοί αυτοί πίνακες συμπεριλαμβάνουν εκτός από τα υλικά από τα οποία παράγεται ένα προϊόν, και οποιοδήποτε άλλο κοστολογικό αντικείμενο που επιδρά στο κόστος του προϊόντος.
  • Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών εκδόσεων για κάθε Πρότυπο Πίνακα Υλικών, με δυνατότητα εναλλακτικών υλικών ή άλλων αντικειμένων κόστους. Επίσης μπορούν να εισαχθούν μονοεπίπεδους πίνακες για Είδη με τύπο Οικογένεια (Family Parts) όπου μονοεπίπεδοι σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνουν όλες τις πρώτες ύλες με τις απαιτούμενες ποσότητες, ακόμα και αν στην πραγματικότητα μεσολαβούν φάσεις ημιετοίμων).
  • Καταχώρηση Παραγωγικών Φάσεων ανά Παραγόμενο Είδος με πλήρη κοστολογικά στοιχεία, όπως κέντρο κόστους ανά φάση, απαιτούμενες ώρες ή ποσότητα ανά μονάδα παραγομένου και υπολογισμός του κόστους εργατικών και ΓΒΕ, όπως ακριβώς και στο απολογιστικό κόστος Εντολής ή Παρτίδας.
  • Δυνατότητα κοστολογικών σεναρίων με χρήση των εκδόσεων των πρότυπων πινάκων, των εναλλακτικών υλικών ή κέντρων κόστους και την χρήση διαφορετικών σετ κόστους ανά κοστολογικό αντικείμενο (πχ standard ή εκτιμούμενο)
  • Πληθώρα αναφορών κόστους ανά περίοδο, είδος, εντολή ή παρτίδα, μεταβολής κόστους συναρτήσει του χρόνου καθώς και συγκρίσεων μεταξύ προϋπολογιστικού, standardκαι απολογιστικού κόστους..
  • Η λογιστική απολογιστική κοστολόγηση καλύπτεται πλήρως από την Βιομηχανική Κοστολόγηση του οικονομικού κυκλώματος του Armonia ERP.