ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MPS)

  • Καταχώρηση πραγματικής ζήτησης τελικών προϊόντων και τυχόν ανεξάρτητη ζήτηση για πωλούμενα ημιέτοιμα ή πωλούμενες Α’ Ύλες και Εμπορεύματα.
  • Καταχώρηση πρόβλεψης ζήτησης για όλα τα είδη με ανεξάρτητη ζήτηση. Η πρόβλεψη καταχωρείται σε μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση και μπορεί να καταχωρηθεί ανά Είδος ή ανά Οικογένεια Είδους. Στην δεύτερη περίπτωση η πρόβλεψη ανά Είδος προκύπτει με την ανάλυση της αντίστοιχης οικογένειας βάσει πινάκων προγραμματισμού (PlanningBills).
  • Για κάθε Είδος καταχωρούνται οι παράμετροι προγραμματισμού, όπως το απόθεμα ασφαλείας, ο χρόνος αναμονής, η πολιτική και η μέθοδος αναπαραγγελίας, το όριο αναπαραγγελίας, η ποσότητα αναπαραγγελίας με το αντίστοιχο ελάχιστο, μέγιστο και πολλαπλάσιο, οι περίοδοι προγραμματισμού, το μέγιστο και ελάχιστο απόθεμα την περίοδο προγραμματισμού και πολλές ακόμα παράμετροι που επηρεάζουν τον τρόπο χειρισμού κάθε είδους από το MPS.
  • Λειτουργία εξισορρόπησης ζήτησης για ένα είδος, όπου το σύστημα υπολογίζει το προβλεπόμενο διαθέσιμο απόθεμα (projected available) ανά περίοδο μέσα στο διάστημα προγραμματισμού και εντοπίζει τις περιόδους όπου παρουσιάζεται έλλειψη, δηλαδή το διαθέσιμο απόθεμα πέφτει κάτω από το απόθεμα ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή το MPSδημιουργεί ένα μήνυμα εξαίρεσης προς τον χρήστη για την ανάγκη δημιουργίας νέας εντολής για το Είδος.
  • Ανάλογα με την πολιτική που έχει οριστεί το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα όλες τις νέες εντολές παραγωγής που προτείνει η διαδικασία εξισορρόπησης ζήτησης του MPS.
  • Δυνατότητα τρεξίματος διαδικασίας MPSόπου το σύστημα τρέχει αυτόματα την διαδικασία εξισορρόπησης για όλα τα είδη που έχουν πολιτική προγραμματισμού MPS, δημιουργεί όλα τα απαραίτητα μηνύματα εξαίρεσης και δημιουργεί αυτόματα όλες τις απαιτούμενες προτεινόμενες εντολές παραγωγής για όλα τα είδη.