ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP)

  • Το MRP, ξεκινώντας από τις υπάρχουσες εντολές παραγωγής των τελικών προϊόντων που έχει ήδη δημιουργήσει το MPS, εκτελεί την διαδικασία εξισορρόπησης για όλα τα είδη που έχουν χαρακτηριστεί σαν είδη MRP. Έτσι εκδίδει μηνύματα εξαίρεσης για όλα τα αντίστοιχα είδη και δημιουργεί αυτόματα εντολές παραγωγής για όλα τα ημιέτοιμα είδη και αιτήσεις προμήθειας για όλα τα προμηθευόμενα είδη.
  • Οι αιτήσεις προμήθειας προωθούνται στο τμήμα προμηθειών όπου γίνεται επιλογή προμηθευτή για κάθε αίτηση και ακολούθως οι αιτήσεις μετασχηματίζονται σε παραγγελίες αγοράς. Σε περίπτωση μοναδικού η εξ ορισμού (default)προμηθευτή, αυτός προεπιλέγεται από το σύστημα, ενώ το τμήμα προμηθειών έχει δυνατότητα παρέμβασης και αλλαγής του επιλεγμένου προμηθευτή
  • Το σύστημα εκδίδει πληθώρα αναφορών για διαθεσιμότητα υλικών σε επίπεδο μήνα, εβδομάδας, ημέρας ή και για συγκεκριμένη εντολή παραγωγής.
  • Υποστήριξη προκαταχωρημένων στο σύστημα μηνυμάτων εξαίρεσης αλλά και δυνατότητα εισαγωγής νέων μηνυμάτων εξαίρεσης ή τροποποίησης των προκαταχωρημένων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρηση.
  • Άμεση σύνδεση με τη δυνατότητα Drill Down & Peg Up για την αναζήτηση αναλυτικότερων πληροφοριών προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών του είδους.