ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Ωρομέτρηση Προσωπικού (Time Management)
  • Διαχείριση Ανταλλακτικών – Συντήρηση Εξοπλισμού
  • Προγραμματισμός Δυναμικότητας (RCCP)
  • Χρονοπρογραμματισμός Πεπερασμένης Δυναμικότητας (Finite Scheduling)