Διαχείριση Παρτίδων – Συσκευασιών (Part Tracking)

  • Τα προϊόντα σε κάθε μορφή, είτε είναι χύμα είτε συσκευασμένα, θα συσχετίζονται με Αριθμό Παρτίδας. Κατά την παραλαβή Α’ Υλών και κατά την Παραγωγή Παρτίδας το σύστημα θα δημιουργεί αυτόματα Αριθμό Παρτίδας με την κατάλληλη μορφή που θα υποδείξει ο Πελάτης ανάλογα με την οικογένεια του προϊόντος.
  • Για τα Προμηθευόμενα Είδη υπάρχει η δυνατότητα συσχέτισης του Αριθμού Παρτίδας του συστήματος με τον Αριθμό Παρτίδας του Προμηθευτή
  • Δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών με Περιγραφή είδους, Barcode προϊόντος, Αριθμό Παρτίδας, Ημερομηνία Παραγωγής/Παραλαβής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτεί ο Πελάτης.
  • Δίνεται η δυνατότητα χρήσης συσκευασιών, πχ σακιά, κιβώτια, παλέτες κτλ, οι οποίες μπορούν να σημαίνονται με μοναδικό σειριακό αριθμό και να παρακολουθούνται πλήρως οι διακινήσεις τους και οποιαδήποτε άλλη μορφή χειρισμού τους.
  • Η επιλογή Παρτίδας για Διακίνηση, Ανάλωση, Ανακύκλωση, Πώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση γίνεται είτε από τον χρήστη με καταχώρηση ή σκανάρισμα barcode, είτε αυτόματα με βάση κανόνες οριζόμενους από το χρήστη πχ FIFO, FEFO (FirstExpireFirstOut) κτλ.
  • Η παρακολούθηση του Κόστους Παραλαβής, Διακίνησης, Ανάλωσης, Παραγωγής εκτός από την καθιερωμένο Μέσο Σταθμικό Κόστος (WeightedAverage) μπορεί να γίνει και εξωλογιστικά σε επίπεδο Παρτίδας με όλους τους γνωστούς διεθνώς μεθόδους (MovingAverage, Standard, Estimated, FIFO, FEFO, κτλ)
  • Η επιλογή Παρτίδας για Διακίνηση, Ανάλωση, Πώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση γίνεται είτε από τον χρήστη με καταχώρηση ή σκανάρισμα barcode, είτε αυτόματα με βάση κανόνες οριζόμενους από το χρήστη πχ FIFO, FEFO (FirstExpireFirstOut) κτλ.
  • Από τις παραπάνω καταχωρήσεις προκύπτει πλήρης Ιχνηλασιμότητα των παρτίδων, όπως συσχέτιση των παρτίδων με συγκεκριμένες Αποστολές, Πελάτες και Παραστατικά καθώς και ιεραρχική συσχέτιση των παρτίδων στην παραγωγή, μια παρτίδα προϊόντος ποιά ή ποιές παρτίδες ημιετοίμων και Α΄ Υλών ανάλωσε κατά την παραγωγή του.
  • Υποστηρίζονται πραγματικές ποσότητες παραγωγής και ανάλωσης, βάσει ζύγισης ή άλλων αυτόματων ή χειροκίνητων μεθόδων μέτρησης, καθώς και θεωρητικές αναλώσεις βάσει θεωρητικών προδιαγραφών. Οι αποθήκες και η κοστολόγηση ενημερώνονται είτε με το πραγματικό είτε με το θεωρητικό βάρος ενώ υπάρχουν στατιστικές αναφορές αποκλίσεων μεταξύ πραγματικού και θεωρητικού βάρους. Επίσης δίνεται δυνατότητα ενημέρωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών από τις πραγματικές αναλώσεις με αυτόματη δημιουργία νέων εκδόσεων των τεχνικών προδιαγραφών για κάθε είδος.
  • Δίνεται δυνατότητα ανάλυσης των Λογιστικών Αποθηκών σε 5 επίπεδα , δηλαδή Ζώνη, Διάδρομος, Θέση, Επίπεδο, Ράφι καθώς και ορισμός ειδικών αποθηκευτικών χώρων όπως σιλό, δεξαμενές, κάδοι, θέσεις αποθήκευσης υλικών σε μορφή χύμα κτλ. Επίσης υπάρχει δυνατότητα σήμανσης των Θέσεων Αποθήκευσης οποιουδήποτε τύπου με barcode.