Διαχείριση Ανταλλακτικών – Συντήρηση Εξοπλισμού

  • Δημιουργία Δέντρου Εξοπλισμού. Ξεκινώντας από την Μηχανή ή το τμήμα Μηχανής της Μοντελοποίησης Παραγωγής καταγράφονται με ιεραρχική δομή όλα τα τμήματα, υποτμήματα και λοιπά στοιχεία κάθε μηχανής. Επίσης μπορεί να καταγραφεί ιεραρχικά και οποιαδήποτε άλλη μορφή εξοπλισμού (πχ ηλεκτρολογικός εξοπλισμός). Η καταγραφή μπορεί να φτάσει σε όσο αναλυτικό επίπεδο επιθυμεί ο χρήστης, πχ μέχρι το επίπεδο επιμέρους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
  • Τηρούνται κωδικών είδους και αποθεμάτων για όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση του Εξοπλισμού. Η παρακολούθησή των ανταλλακτικών γίνεται είτε σε επίπεδο κωδικού, είτε σε Σειριακού Αριθμού, όπου κάθε ένα από πολλά πανομοιότυπα ανταλλακτικά με το ίδιο κωδικό είδους έχουν το καθένα το δικό του Serial Number.
  • Καταχώρηση όλων των διακινήσεων των ανταλλακτικών (Παραλαβές από Προμηθευτή, Αποστολή και Επιστροφή για επιδιόρθωση, τοποθέτηση σε Μηχανή ή Επιστροφή από Μηχανή, Καταστροφή άχρηστου ανταλλακτικού κτλ. Η καταχώρηση γίνεται είτε από αντίστοιχη οθόνη του υποσυστήματος, είτε από το υποσύστημα Data Collection με ειδική εξειδικευμένη οθόνη για ανειδίκευτους χρήστες και χρήση barcode.
  • Δυνατότητα καταχώρησης του κόστος αγοράς ή επιδιόρθωσης των ανταλλακτικών που παραλαμβάνονται.
  • Διαχείριση των ανταλλακτικών σε κατάλληλη αποθήκη ανταλλακτικών η οποία μπορεί να διαχωριστεί σε αναλυτικές θέσεις αποθήκευσης 5 επιπέδων σύμφωνα με τις δυνατότητες του υποσυστήματος PartTracking.
  • Κάθε διακίνηση ανταλλακτικού, επισκευή βλάβης ή προγραμματισμένη συντήρηση εξοπλισμού μπορεί να ανήκει σε συγκεκριμένη Εντολή Εργασίας ή συγκεριμένο Project του τεχνικού τμήματος. Στην Εντολή Εργασίας περιλαμβάνονται εκτός από τα ανταλλακτικά και όλα τα λοιπά υλικά που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι χρόνοι των τεχνικών που πραγματοποίησαν την εργασία.
  • Περιλαμβάνονται αναφορές όπου εμφανίζονται οι χρεώσεις ανταλλακτικών σε τμήματα, μηχανές ή project για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή συνολικά για ένα συγκεκριμένο project.