ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Πλήρης ιεραρχική καταγραφή των επιχειρησιακών παραγωγικών μονάδων της επιχείρησης. Ξεκινώντας από την Εταιρεία, την Επιχειρηματική Μονάδα ή το Εργοστάσιο καταγράφονται τα Τμήματα, τα Κέντρα Εργασίας, οι Ομάδες Μηχανών και οι Μηχανές καθώς και τμήματα Μηχανών που μπορούν να εκτελέσουν δραστηριότητες ανεξάρτητα από τα άλλα τμήματα της ίδιας μηχανής.
  • Καταγράφονται οι Τύποι Δραστηριότητας, οι Τύποι Εργασίας και οι Φάσεις Παραγωγής που μπορεί να εκτελεστούν σε κάθε μια από τις παραπάνω παραγωγικές μονάδες.
  • Καταχωρούνται οι Εργαζόμενοι στην επιχείρηση, καθώς και οι λοιποί Πόροι όπως πχ εργαλεία, εξοπλισμός, κλαρκ μεταφοράς, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να εκτελέσει ή να συμμετάσχει σε κάποια δραστηριότητα, εργασία ή παραγωγική φάση της επιχείρησης.
  • Καταγράφονται η δυναμικότητα και η διαθεσιμότητα κάθε παραγωγικής μονάδας, εργαζόμενου ή άλλου πόρου με την χρήση ημερολογίων. Τα ημερολόγια δημιουργούνται αυτόματα από τα ημερήσια ωράρια λειτουργίας ή παρουσίας, και με χρήση εβδομαδιαίας (ή άλλης μορφής) περιοδικότητας. Κάθε εργαζόμενος ή πόρος μπορεί να έχει το δικό του ημερολόγιο ή εναλλακτικά πολλοί πόροι ή εργαζόμενοι μπορούν να μοιράζονται το ίδιο ημερολόγιο.
  • Για κάθε πόρο καταγράφονται οι εξαιρέσεις από την προγραμματισμένη του διαθεσιμότητα, πχ για εργαζόμενους οι άδειες, ο ασθένειες και άλλες μορφές απουσίας. Αντίστοιχα για τις παραγωγικές μονάδες και τους λοιπούς πόρους καταγράφονται οι βλάβες, η προγραμματισμένη συντήρηση και τα λοιπά προγραμματισμένα σταματήματα.
  • Για κάθε παραγωγική μονάδα ή πόρο καταγράφεται η standard απόδοση (Efficiency), η standardπαραγωγικότητα (Productivity) και ο standard βαθμός χρήσης (Utilization Factor)