ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Εισαγωγή, από το χρήστη, Εντολών Παραγωγής για τελικά και ημιέτοιμα προϊόντα. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας εντολών παραγωγής από παραγγελίας πελατών, από τα υποσυστήματα MPSκαι MRP καθώς και με χρήση κανόνων οριζόμενων από τον χρήστη.
  • Δυνατότητα Διαχείρισης Κατάστασης (Status) Εντολών Παραγωγής όπως προγραμματισμένη (Planned), εγκεκριμένη (Approved), προς εκτέλεση (Released), σε εξέλιξη (InProgress), σταματημένη (OnHold)), ολοκληρωμένη (Completed) και κλειστή (Closed).
  • Διασύνδεση με Παραγγελίες Πελατών και παρακολούθηση εξέλιξη εντολών παραγωγής συγκεκριμένης παραγγελίας ή πελάτη.
  • Αντιγραφή επιλεγμένης έκδοσης Πίνακα Υλικών και έκδοσης Διαδρομής Παραγωγής κατά την δημιουργία Εντολής Παραγωγής. Δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών μηχανών για κάθε φάση της διαδρομής παραγωγής με δυνατότητα διαχωρισμού παρτίδας σε 2 ή περισσότερες μηχανές ή τμήματα (batchsplitting).
  • Έκδοση Λίστας Απαιτούμενων Υλικών (Pick List) ανά φάση κατεργασίας ή συγκεντρωτικά ανά εντολή, με ταυτόχρονο έλεγχος διαθεσιμότητας υλικών στο απόθεμα για την ολοκλήρωση της εντολής παραγωγής.
  • Εργονομική και παραμετροποιήσιμη οθόνη καταχώρησης απολογιστικών δεδομένων ανά φάση παραγωγής, όπως χρόνοι εκτέλεσης (Setup, Επεξεργασίας, Μεταφοράς), πραγματικές αναλώσεις, ποσότητες παραγομένου είδους, υποπροϊόντων και σκάρτων, χαρακτηριστικά και μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου, στοιχεία χειριστών κτλ.
  • Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης όλων των ανωτέρω στοιχείων από το υποσύστημα Συλλογής Δεδομένων (DataCollection) .