Χονδρικός Προγραμματισμός Δυναμικότητας (RCCP)

  • Τήρηση Πινάκων Δυναμικότητας (Resource Bills), στους οποίους καταγράφεται η απαιτούμενη ποσότητα κάθε πόρου για την παραγωγή μιας μονάδας παραγόμενου προϊόντος,
  • Τρέξιμο της διαδικασίας RCCPαμέσως μετά την ολοκλήρωση του MPSκαι πριν από το τρέξιμο του MRP. Η διαδικασία RCCPελέγχει την ρεαλιστικότατα του Κύριου Προγράμματος Παραγωγής (MPS) όσον αφορά στην διαθέσιμη δυναμικότητα των παραγωγικών πόρων.
  • Σε περίπτωση υπερφόρτωση κάποιων πόρων τότε δεν θα πρέπει να τρέξει το MRPπαρά μόνο αν λυθεί το πρόβλημα της υπερφόρτωσης. Αυτό γίνεται είτε με προσθήκη δυναμικότητας (πχ υπερωρίες, προσθήκη βάρδιας, χρήση εναλλακτικών πόρων, υπεργολαβία κτλ) είτε με αλλαγή του MPSπχ με μεταφορά ορισμένων εντολών παραγωγής σε άλλη περίοδο όπου υπάρχει περίσσεια δυναμικότητας.
  • Υπάρχει δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας RCCPκαι για το Μηνιαίο Πρόγραμμα Παραγωγής (ProductionPlanning) το οποίο καθορίζει τις μηνιαίες ποσότητες παραγωγής σε επίπεδο οικογένειας προϊόντων για ένα χρονικό διάστημα 12 – 15 μήνες μπροστά. Αυτό προϋποθέτει την τήρηση Πινάκων Δυναμικότητας (Resource Bills) για κάθε οικογένεια είδους.