ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  • Καταχώριση Ειδών με ιεραρχική κατηγοριοποίηση 6 επιπέδων και δυνατότητα χρήσης αναλυτικού κωδικού, ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις διακινήσεις τις παραγωγής, της ιχνηλασιμότητας και του PartTracking, καθώς και στα αντίστοιχα αποθέματα, όμως μεταφέρεται σαν σύνολο του αντίστοιχου συγκεντρωτικού κωδικού στο Εμπορικό και Οικονομικό υποσύστημα.
  • Ελεύθερη παραμετροποίηση και καταχώρηση διακριτών ή συνεχών Χαρακτηριστικών για κάθε Είδος με παραμετρικό ορισμό των δυνατών τιμών ή του εύρους τιμών αντίστοιχα.
  • Δυνατότητα καταχώρησης Κλάσης Είδους, Οικογένειας Είδους και Είδους Προγραμματισμού στο αρχείο Ειδών. Τα κανονικά Είδη μπορούν να κληρονομήσουν πεδία και χαρακτηριστικά από το Είδος Οικογένειας ή Κλάσης στο οποίο ανήκουν.
  • Δυνατότητα καταχώρησης Πλασματικών Ειδών (Phantom Parts). Τα είδη αυτά δεν έχουν υπόσταση στις διακινήσεις ή το απόθεμα, δημιουργούνται όμως και αναλώνονται σαν ενδιάμεσα προσωρινά είδη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας Εντολής Παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόμειγμα, όπου ένα μείγμα προκύπτει από την ανάμειξη πολλών συστατικών, όμως τα συστατικά αυτά δεν αναμειγνύονται όλα μεταξύ τους εξ αρχής. Ένα μέρος των συστατικών αναμειγνύεται αρχικά και δημιουργεί ένα πρόμειγμα. Σε περίπτωση που πρέπει να καταγραφούν στοιχεία (πχ χρόνων, απόδοσης ή ποιοτικού ελέγχου) για την αρχική αυτή πρόσμιξη δημιουργείται ένα πλασματικό είδος πάνω στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία αυτά, χωρίς να καταγράφεται διακίνησης ή να κόβεται ξεχωριστό Δελτίο Παραγωγής για την διαδικασία πρόσμιξης.
  • Δημιουργία απεριόριστων εκδόσεων τεχνικής προδιαγραφής (Πίνακες Υλικών) για κάθε Είδος με ημερομηνίες ισχύος για κάθε έκδοση και δυνατότητα ενεργοποίησης – απενεργοποίησης της χρήσης της κάθε έκδοσης στην δημιουργία Εντολών Παραγωγής και Δελτίων Παραγωγής και Ανάλωσης.
  • Δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων/προϋπολογιστικών Πινάκων Υλικών καθώς και Πινάκων Υλικών Προγραμματισμού (Planning Bills). Δυνατότητα δημιουργίας απολογιστικών Πινάκων Υλικών από τις πρότυπες βάσει κανόνων οριζόμενων από τον χρήστη.
  • Δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών υλικών στους πρότυπους πίνακες υλικών.
  • Δυνατότητα δημιουργίας απολογιστικών Πινάκων Υλικών από πραγματικές μετρήσεις αναλώσεων, μέσω του υποσυστήματος Data Collection και έκδοση Δελτίων Παραγωγής και Ανάλωσης βάσει των πραγματικών αναλώσεων.
  • Δημιουργία απεριόριστων εκδόσεων Διαδρομών Παραγωγής (Φασεολόγια) τεχνικής προδιαγραφής για κάθε Είδος με ημερομηνίες ισχύος για κάθε έκδοση. Δυνατότητα αντιστοίχησης Παραγωγικών Μονάδων / Μηχανών σε κάθε φάση της Διαδρομής Παραγωγής με αντίστοιχη καταγραφή των χρόνων Setup, χρόνων παραγωγής ανά μονάδα και χρόνων αναμονής/μεταφοράς στην επόμενη φάση.