Ωρομέτρηση Προσωπικού (Time Management)

  • Ελεύθερη Παραμετροποίησης Ωραρίων Εργασίας Εργαζομένων και Πόρων (πχ Τμημάτων, Μηχανών, Εξοπλισμού, Εργαλείων κτλ)
  • Διαχείρισης Προγραμμάτων Εργασίας Εργαζομένων και Πόρων, βάσει ημερολογίων όπως περιγράφεται στην Μοντελοποίηση Παραγωγής.
  • Καταγραφή ωρών εισόδου και εξόδου στην εταιρεία, καθώς και ωρών έναρξης και λήξης οποιασδήποτε εργασίας και δραστηριότητα εργαζομένων και πόρων. Η εισαγωγή γίνεται είτε με χρήση μαγνητικών καρτών και ρολογιών ωρομέτρησης είτε με τις ειδικά κατασκευασμένες για τον σκοπό αυτό καταχωρητικών οθονών του συστήματος.
  • Ελεύθερη παραμετροποίηση τύπων Εργασιών και τύπων Απασχόλησης που εκτελούνται από τους Εργαζόμενους ή Πόρους της επιχείρησης (πχ Εντολή Παραγωγής, Εντολή Συντήρησης, Εντολή Εργασίας κτλ)
  • Σύγκριση πραγματικών ενεργειών Εισόδου – Εξόδου με το καταχωρημένο στα ημερολόγια πρόγραμμα των εργαζομένων και αυτόματη έκδοση μηνυμάτων εξαίρεσης σε περίπτωση αποκλίσεων από το πρόγραμμα, πχ μεγάλη απόκλιση από την προγραμματισμένη ώρα εισόδου και εξόδου, απουσία σε ημέρα προγραμματισμένης εργασίας, ή παρουσία σε ημέρα προγραμματισμένης εργασίας όπως ρεπό ή αργία.
  • Υπολογισμός πραγματικών ωρών παρουσίας εργαζομένων, Υπερωρίας, Νυχτερινών, Ωρών Αργίας, Υπερβάσεων Ωραρίου και πληθώρας άλλων πεδίων για χρήση είτε σε στατιστικές αναφορές είτε για αποστολή στο υποσύστημα μισθοδοσίας.
  • Χρήση παραμέτρων για στρογγύλευση και διόρθωση τόσο των ωρών Εισόδου – Εξόδου όσο και των υπολογιζόμενων ωρών, πχ μέγιστη ανοχή από προγραμματισμένη ώρα εισόδου Εξόδου, στρογγύλευση ωρών στο πλησιέστερο πεντάλεπτο κτλ. Υπολογισμού Ωρών Απασχόλησης Εργαζομένων σε κάθε παραγωγική φάση, τύπο εργασίας και κέντρο κόστους.
  • Αυτόματο Φόρτωμα των Ωρών Εργασίας στη μισθοδοσία και ενημέρωση του λογιστικού άρθρου με τις Ώρες Εργασίας ανά Κέντρο Κόστους. Δυνατότητα χειροκίνητης μεταβολής των ωρών πριν την αποστολή.
  • Onlineπαρακολούθηση της εργασίας σε εξέλιξη που εκτελεί κάθε Εργαζόμενος ή Πόρος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή